emblema little

ALSĖDŽIŲ

STANISLOVO

NARUTAVIČIAUS

GIMNAZIJA

MOKYKLOS  SPECIALIOJI PEDAGOGĖ RENATA CIPARIENĖ

Darbo vieta: 3 kabinetas.

Darbo laikas: pirmadieniais – antradieniais 

Savaitės diena

Kontaktinės

valandos

Nekontaktinės

valandos

Pirmadienis 5

8.45 – 10.25

11.40 – 14.25

2 14.35 – 16.05
Antradienis 4 8.45 – 12.25 0,5 8.15 – 8.45
Iš viso 11,5 val. 9 2,5

Mob. tel.: +37060370306

  

Specialusis pedagogas yra specialistas, kuris teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems intelekto, judesio ir padėties bei neurologinių, įvairiapusių raidos, elgesio ir emocijų,  kompleksinių sutrikimų.

Tikslas - sudaryti palankias sąlygas specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems mokiniams ugdant jų mokėjimo mokytis kompetenciją bei užtikrinant jų saugumą.

Specialusis pedagogas gimnazijoje:

  • Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje
  • Bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, gimnaziją aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
  • Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
  • Pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones.
  • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais;
  • Naudoja ugdymo procese mokymo priemones atsižvelgdamas į specialiųjų poreikių mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį;
  • Šviečia gimnazijos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius
  • Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
  • Dalyvauja mokyklos Vaiko Gerovės komisijos veikloje;
  • Taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves;

Kada į spec. pedagogą gali kreiptis SPM tėvai?

Jeigu tėveliai pastebi, kad jų vaikas patiria sunkumų (bendrų arba konkretaus dalyko) gimnazijoje, namo grįžta pavargęs, nepaisant pastangų, papildomo darbo namuose, nepavyksta pasiekti geresnių rezultatų ir pasivyti klasės draugų, gali kreiptis į gimnazijos specialųjį pedagogą, kuris savo ruožtu imsis veiksmų, kad būtų įvertinti mokinio gebėjimai gimnazijos lygmenyje (Vaiko Gerovės  komisijoje) ir esant reikalui, pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.

Taip pat spec. pedagogas gali padėti tėvams suprasti savo vaiko negalę, paaiškinti problemų, su kuriomis vaikas susiduria ugdymo procese priežastis. Specialistas gali teikti rekomendacijas SPM tėvams, kaip su vaiku dirbti namuose: kaip pagelbėti atliekant namų darbų užduotis, kaip organizuoti papildomą darbą, kad būtų užtikrintas vaiko gebėjimų lavinimo tęstinumas.

Vaikams ir ne tik: 

Svetainės lankomumas nuo 2016-09-22
ŠiandienŠiandien44
Šią savaitęŠią savaitę364
Šį mėnesįŠį mėnesį1009
VisoViso77893
Dabar lankosi: 2

ASU logo

chrestomatija

TAMO

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

tevu linija internetas